Business to Client

Algemene voorwaarden B2B

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Toepasselijkheid, definities
Artikel   2 – Aanbod, offertes, prijzen
Artikel   3 – Totstandkoming overeenkomsten
Artikel   4 – Vergoeding, prijzen, tarieven
Artikel   5 – Inschakeling derden
Artikel   6 – Verplichtingen van de consument
Artikel   7 – Vertrouwelijke informatie
Artikel   8 – Levering, (op)leveringstermijn
Artikel   9 – Voortgang, uitvoering overeenkomst
Artikel 10 – Meer- en minderwerk
Artikel 11 – Oplevering en goedkeuring
Artikel 12 – Klachten en retourzendingen
Artikel 13 – Garanties
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Betaling bij bedrijven onderling
Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 18 – Retentierecht
Artikel 19 – Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Artikel 20 – Overmacht
Artikel 21 – Gebruiksverbod
Artikel 22 – Annulering, opschorting
Artikel 23 – Slotbepalingen

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het ontwikkelen en/of produceren van zaken alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Reiger Suspension B.V., gevestigd te Hengelo (Gld.), ingeschreven bij de KvK onder nummer 09147703, hierna te noemen “Reiger”, met consumenten die niet actief zijn met de uitoefening van een beroep of bedrijf bij het sluiten van deze overeenkomst.
De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de consument”.
Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Reiger te vervaardigen of te verstrekken en/of door de consument verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd.
Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Reiger en/of de consument (moeten) worden verstrekt.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen en vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen

Ieder aanbod en elke offerte van Reiger is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Reiger het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Reiger niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de consument verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Reiger het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen. Indien de consument niet binnen 10 werkdagen schriftelijk bezwaar aantekent en/of de overeenkomst ontbindt, zullen de aangepaste prijzen en/of levertermijnen als door de consument geaccordeerd worden beschouwd.
Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
Getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van documenten alsmede opgaven van eigenschappen, capaciteiten, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Reiger zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de consument geen rechten ontlenen. Reiger is gehouden om alle van haar in redelijkheid te vergen maatregelen te nemen om verlies of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen en te beperken.
De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van Reiger en moeten op eerste verzoek op kosten van de consument binnen 10 werkdagen of op enig ander rechtsgeldig tussen partijen schriftelijk overeengekomen moment aan Reiger worden geretourneerd.
Reiger heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de consument in rekening te brengen, mits zij de consument vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
Indien de consument een aanbod of offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste verzoek van Reiger alle bij het aanbieding of de offerte geleverde documenten binnen 5 werkdagen aan Reiger te retourneren.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Reiger een door de consument getekend exemplaar van de offerte of orderbevestiging retour heeft ontvangen ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte. Wanneer de acceptatie van de consument echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Reiger schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
Reiger is niet eerder gebonden aan mondelinge afspraken, aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst of opdrachten dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de consument of zodra Reiger – zonder onverwijlde tegenwerping van de consument – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
Iedere overeenkomst wordt door Reiger uitdrukkelijk aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de consument zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Reiger. De consument is in dit kader gehouden Reiger toe te staan hierover zonodig informatie betreffende de consument op te vragen.
Indien de consument gevestigd is in een land wat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door de Nederlandse Rijksoverheid is aangemerkt als sanctieland, zal pas sprake zijn van een rechtsgeldige overeenkomst indien de bank van Reiger de vereiste goedkeuringen schriftelijk heeft afgegeven. Deze beperking geldt ook en onverkort voor onderaannemers, dealers en verkooppunten van Reiger.
Opdrachten van de consument dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht. De omschrijving dient tegelijk met de orderbevestiging te worden ingediend.
Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Reiger pas bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
Reiger is niet gebonden aan afspraken of overeenkomsten die door haar ondergeschikte werknemers met de consument zijn aangegaan. Bij twijfel dient de consument hierover contact op te nemen met de directie van Reiger.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Reiger de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding.
Reiger heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Reiger, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding. In het geval de consument het niet eens is met de verhoging van de vergoeding, komt de consument binnen 10 werkdagen na de melding van de verhoging het recht toe hiertegen gemotiveerd bezwaar te maken.
Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Reiger de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Reiger.
De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) tussen 08:00 uur en 17:00 uur.
Bij opdrachten die door de consument of door Reiger als spoedeisend worden aangemerkt of indien de werkzaamheden op verzoek van de consument dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Reiger het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Reiger bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de consument.
De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Reiger (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Reiger het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de consument in rekening te brengen. In het geval de consument het niet eens is met de verhoging van de vergoeding, komt de consument binnen 10 werkdagen na de melding van de verhoging het recht toe hiertegen gemotiveerd bezwaar te maken.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Reiger vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten. Reiger zal bij de keuze van een derde zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de consument. De consument kan na voorafgaand overleg met Reiger aanwijzingen geven aan de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde. Alle door derde gemaakte en/of veroorzaakte kosten zullen voor rekening van de consument komen.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument

De consument moet ervoor zorgen dat:
alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie voor uitvoering van de opdracht voor ondertekening van de orderbevestiging en in de door Reiger gewenste vorm aan Reiger ter beschikking wordt gesteld, tenzij anders overeengekomen;
ingeval de werkzaamheden op locatie van de consument of een door de consument aangewezen locatie moeten plaatsvinden, Reiger op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot deze locatie;
de door de consument aan Reiger verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
de onderdelen, materialen, halffabricaten, grondstoffen e.d., waarvan partijen zijn overeengekomen dat de consument deze zal aanleveren, tijdig en in goede staat aan Reiger ter beschikking worden gesteld;
op de locatie waar Reiger en/of de door Reiger ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden moeten verrichten de door Reiger en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
eventuele zaken die in het kader van reparatie-, revisie- of overige werkzaamheden door de consument aan Reiger ter beschikking zullen worden gesteld, tijdig ter beschikking van Reiger staan.
De consument zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Reiger voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
Indien de consument niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Reiger het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de consument wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de consument.
Indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt en Reiger nalaat van de consument nakoming te verlangen, tast dit het recht van Reiger om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en schriftelijke toestemming is verkregen van de consument.
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden.
De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht.
Het is Reiger te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de consument gewaarborgd blijft of Reiger hiervoor toestemming heeft verkregen van de consument.
Indien Reiger een privacy statement hanteert, worden de daarin genoemde informatie uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

Artikel 8: Levering, (op)leveringstermijn

Overeengekomen termijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Reiger haar (op)leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de consument haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze verplichtingen alsnog na te komen.
Reiger is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
Het risico voor de te leveren zaken of documenten gaat op de consument over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken of documenten het pand of het magazijn van Reiger verlaten of Reiger aan de consument heeft meegedeeld dat deze zaken of documenten door hem kunnen worden afgehaald.
Verzending of transport van de zaken en documenten vindt plaats voor rekening en risico van de consument en op een door Reiger te bepalen wijze. Reiger is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken of documenten zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
Indien Reiger de zaken of documenten zelf bij de consument bezorgt, gaat het risico voor de zaken of documenten over op het moment dat deze op de locatie van de consument aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
Indien het niet mogelijk blijkt de documenten of de zaken aan de consument te leveren dan wel indien de zaken niet worden afgehaald en/of het niet mogelijk blijkt de voor de opdracht overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de consument, behoudt Reiger zich het recht voor deze documenten of zaken en/of de voor de opdracht aangeschafte materialen, onderdelen e.d. voor rekening en risico van de consument op te slaan. De consument moet Reiger binnen een door Reiger te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken of documenten alsnog te leveren danwel de overeengekomen werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel de zaken of documenten binnen deze termijn alsnog afhalen.
Indien de consument na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting te voldoen, zal Reiger na het verzenden van een ingebrekestelling de consument nog éénmaal veertien dagen respijt geven. Na het verstrijken van deze veertien dagen heeft Reiger het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen of de reeds vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor Reiger een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de consument tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Reiger alsnog nakoming te vorderen.
Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Reiger alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de consument heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst

Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
Reiger niet bij de orderbevestiging alle noodzakelijke informatie van de consument heeft ontvangen;
Reiger niet bij de orderbevestiging de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de consument heeft ontvangen;
er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de consument komen;
heeft Reiger recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
Reiger spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de consument moet worden bespoedigd, heeft Reiger het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de consument.
Reiger wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.
Indien de consument wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal Reiger de consument informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Reiger met de consument in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Reiger zal de consument daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Reiger in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
De consument zal iedere conceptversie van door Reiger te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Reiger kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Reiger aangepast en nogmaals aan de consument ter goedkeuring voorgelegd. Reiger kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de consument of dat de consument een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De consument mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat Reiger de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
Indien Reiger in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Reiger het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de consument in rekening te brengen.

Artikel 10: Meer- en minderwerk

Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de consument of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Reiger en de consument overeengekomen worden. Reiger is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de consument heeft bevestigd.
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen.
Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Oplevering en goedkeuring

Ten aanzien van de door Reiger in opdracht te ontwikkelen zaken zal Reiger de consument meedelen dat het werk aan de ontwikkelde zaak afgerond is en deze zaak gebruiksklaar is.
De te ontwikkelen zaak wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze ter beschikking van de consument is gesteld en de consument de werking van de zaak heeft gecontroleerd en goedgekeurd of de met Reiger voor de zaak overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en goedgekeurd.
De te ontwikkelen zaak wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de consument binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat het werk aan de ontwikkelde zaak is afgerond niet heeft gereclameerd bij Reiger of zoveel eerder als de consument de ontwikkelde zaak vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de consument ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de ontwikkelde zaak, hebben geen invloed op de oplevering hiervan.
Indien de consument na oplevering door Reiger nog wijzigingen wenst te laten aanbrengen aan de ontwikkelde zaak, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Reiger is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd bij de consument in rekening te brengen.
Indien de consument na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 12: Klachten en retourzendingen

De consument moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de consument de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Reiger melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking schriftelijk aan Reiger worden gemeld.
De consument moet de door Reiger geleverde documenten – welke niet eerst in concept aan de consument zijn voorgelegd – direct bij ontvangst controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden moeten uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de documenten aan Reiger worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen een door Reiger gestelde (garantie)termijn na oplevering – aan Reiger worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 6 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Reiger is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de consument.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de consument niet op.
De consument moet Reiger in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Reiger verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de consument, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de consument.
In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Reiger te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de consument van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
Geen klachten zijn mogelijk over fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten, welke fouten en/of onvolkomenheden de consument bij een zorgvuldige controle van het eerste concept had kunnen constateren.

Artikel 13: Garanties

Reiger zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
Reiger staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
Bij het gebruik van de voor de productie van de zaken benodigde grondstoffen, materialen en/of onderdelen baseert Reiger zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze grondstoffen, materialen en/of onderdelen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Reiger is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte grondstoffen, materialen en/of onderdelen. Indien voor de geleverde grondstoffen, materialen en/of onderdelen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Reiger zal de consument hierover informeren.
Indien het doel waarvoor de consument de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Reiger slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de consument heeft bevestigd.
Ingeval de geleverde zaken worden gebruikt voor sportdoeleinden (bijvoorbeeld specifieke races) kan dit van invloed zijn op de door Reiger gegeven garantietermijn en de inhoud van de gegeven garantie. Reiger geeft te allen tijde slechts garanties op basis van de informatie die zij van de consument bij of in het kader van een bestelling omtrent het beoogde gebruik van de zaken heeft ontvangen of op basis van hetgeen hieromtrent in de orderbevestiging is opgenomen. Iedere door Reiger gegeven garantie vervalt ingeval de consument de geleverde zaken verwerkt, bewerkt, gebruikt of doet gebruiken anders dan conform in of bij de bestelling of orderbevestiging is aangegeven.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel vervalt iedere garantie ingeval de consument aan de geleverde zaken niet tijdig het hiervoor gebruikelijke en noodzakelijke onderhoud verricht of laat verrichten.
Ingeval de opdracht bestaat uit het bewerken (repareren, reviseren e.d.) van door de consument aangeleverde zaken, staat Reiger gedurende een periode van 6 maanden na uitvoering van deze werkzaamheden in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde werkzaamheden.
De in het vorige artikel gemelde garantietermijn vervalt indien blijkt dat de door Reiger geleverde producten niet steeds bij door Reiger erkende servicepunten zijn onderhouden danwel zijn onderhouden conform de meegeleverde onderhoudsvoorschriften.
Geen beroep op garantie is mogelijk, zolang de consument de voor de zaken of werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
Bij een terecht beroep op de garantie zal Reiger – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Buiten de expliciet overeengekomen of door Reiger gegeven garanties aanvaardt Reiger geen andere aansprakelijkheid dan die volgens de wet door Reiger aanvaard dient te worden bij consumententransacties.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Reiger alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Reiger voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten, anders dan die aansprakelijkheid die volgens de wet door Reiger aanvaard dient te worden bij consumententransacties.
De consument moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. Alle kosten die direct en/of indirect voortvloeien uit deze maatregelen zullen voor rekening van de consument komen. In het bijzonder wordt onder voornoemde maatregelen verstaan het naleven van het door Reiger bij het product meegeleverde onderhoudsvoorschrift. Indien niet kan worden aangetoond dat de producten voor zo ver redelijkerwijs mogelijk zijn onderhouden conform voorschrift, kan Reiger niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hier het gevolg van is.
Indien Reiger aansprakelijk is voor door de consument geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Reiger altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Reiger gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Reiger beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of verrichte werkzaamheden.
De consument moet Reiger uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
Reiger is niet aansprakelijk en de consument kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan door de onderstaande oorzaken:
door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Reiger verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
door fouten of onvolledigheden in de door of namens de consument aan Reiger verstrekte informatie;
door normale slijtage, erosie of corrosie;
door veroudering en/of aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
door aanwijzingen of instructies van of namens de consument;
als gevolg van de keuze die de consument ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
door de keuze die de consument ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
doordat door of namens de consument reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Reiger
De consument is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Reiger uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Reiger of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Reiger de consument vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de consument.

Artikel 15: Betaling bij bedrijven onderling

Reiger heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen.
Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, wordt de consument schriftelijk een aanvullende termijn van veertien dagen gegund om alsnog te betalen.
Na het verstrijken van deze veertien dagen is de consument aan Reiger een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
Indien na aanmaning door Reiger betaling alsnog uitblijft, heeft Reiger bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Reiger het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
Door de consument gedane betalingen worden door Reiger eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
De consument mag de vorderingen van Reiger niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Reiger heeft.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

Reiger behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de consument al zijn betalingsverplichtingen aan Reiger heeft voldaan.
De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de consument in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de consument bevinden.
Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de consument de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
De consument moet Reiger direct doch uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
De consument moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Reiger bewaren.
De consument moet zorgen voor een zodanige inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Reiger op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
Indien de consument handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Reiger een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Reiger en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de consument te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Reiger op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

Reiger is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Reiger in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Reiger voorbehouden.
Dit betekent onder meer dat de consument de door Reiger geleverde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reiger.
De consument staat er voor in dat de eventuele door hem aan Reiger verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De consument is aansprakelijk voor eventuele schade die Reiger door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Reiger voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Retentierecht

Reiger is bevoegd de afgifte van bestelde zaken en documenten die zij voor de consument in verband met de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd alsmede de teruggave van documenten en zaken van de consument die Reiger voor montage, onderhoud of reparatie onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:
de consument alle kosten van de werkzaamheden aan deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
de consument alle kosten van eerdere door Reiger verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft betaald;
de consument andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Reiger niet of niet volledig heeft betaald.
Reiger is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Reiger heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de consument te ontbinden op het tijdstip waarop de consument:
in staat van persoonlijk faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn persoonlijk faillissement is gedaan;
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
De consument moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

Reiger is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Reiger geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reiger niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Reiger of van derden zijn daaronder begrepen. Reiger heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Reiger zijn verbintenis had moeten nakomen.
Reiger kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzoveel Reiger ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21: Gebruiksverbod

Alle producten van Reiger, in welke vorm dan ook, mogen uitsluitend worden gebruikt voor auto- en motorsport, tenzij anders overeengekomen.
Het gebruik van de producten voor oorlogsvoertuigen of voertuigen die ten behoeve van een militair of andersoortig gewapend conflict worden ingezet, op welke wijze dan ook, direct en/of indirect, is uitdrukkelijk verboden.
De consument is aansprakelijk voor alle schade, op welke wijze dan ook, direct en/of indirect, die door het verboden gebruik ontstaat.

Artikel 22: Annulering, opschorting

Indien de consument de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Reiger een door Reiger nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Reiger gemaakte directe en/of indirecte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Reiger heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de consument in rekening te brengen.
De consument is tegenover derden aansprakelijk voor alle gevolgen van de annulering en vrijwaart Reiger voor alle hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
Reiger heeft het recht alle door de consument betaalde bedragen te verrekenen met de door de consument verschuldigde schadevergoeding.
Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de consument zijn alle op dat gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Reiger deze bij de consument in rekening brengen. Reiger mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen.
Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft Reiger het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de consument te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de consument eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Reiger vergoeden.
De consument behoudt in alle gevallen zijn rechten die hem krachtens afdeling 5 van titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.

Artikel 23: Verwerking persoonsgegevens

Bij het in behandeling nemen van een opdracht is het van belang dat persoonsgegevens van derden dienen te worden uitgewisseld. Voor de doorzending van (gevoelige) persoonsgegevens dient de consument deze gegevens op een veilige wijze aan Reiger ter beschikking te stellen. Te denken valt aan voldoende beveiliging op apparatuur alsmede voldoende beveiligde verzending.
Reiger is gehouden tot bescherming onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf het moment dat de persoonsgegevens in haar macht zijn gekomen tot dat de persoonsgegevens vernietigd kunnen worden.
Na ontvangst van de (gevoelige) persoonsgegevens zal Reiger zorgvuldig omgaan met deze (gevoelige) persoonsgegevens.
Reiger zal de gegevens alleen delen met haar medewerkers voor zover het delen noodzakelijk is voor een goede behandeling van de opdracht e ter bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening van Reiger.
Reiger zal nimmer gegevens delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de consument, tenzij de aard van de opdracht zulks noodzakelijk maakt. In het laatste geval wordt uw toestemming in verlening van de opdracht besloten te zijn.
De persoonsgegevens worden tijdens de behandeling van de zaak zorgvuldig op het kantoor van Reiger gehouden en slechts verplaatst indien een goede behandeling van het dossier dit vereist. Indien het fysieke dossier zich buiten het kantoor van Reiger bevindt, zal Reiger de nodige zorgvuldigheid betrachten om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Dossiers en persoonsgegevens zullen gedurende de wettelijke bewaartermijn door Reiger zowel intern als extern worden bewaard. Daarbij gaat Reiger zorgvuldig met de opslag en verwerking van de dossiers om. Indien Reiger voor de opslag gebruik maakt van derden, dan zal Reiger de derde verplichten tot minimaal hetzelfde niveau van beveiliging.
Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Reiger, desalniettemin een datalek bij Reiger of een van haar hulppersonen optreedt, dan is Reiger slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. Voorts is Reiger ingeval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het datalek en niet voor de gevolgschade.
Eventuele aansprakelijkheid wordt ten eerste verder beperkt tot het bedrag dat de klant aan honorarium heeft betaald in e afgelopen drie maanden en ten tweede door het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Reiger in het concrete geval uitkeert.

Artikel 24: Slotbepalingen

Op de tussen Reiger en de consument gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk overeengekomen.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de consument is gevestigd.
Indien de consument gevestigd is buiten Nederland, heeft Reiger het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de consument gevestigd is, of in de plaats waar Reiger gevestigd is.